Algemene Voorwarden

Algemene Gebruiks Voorwaarden

Omvang Contract en geldigheidsduur

Voor de relatie tussen Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol) en de klant / gebruiker, gelden uitsluitend de volgende voorwaarden.

Presentatie Vakantiehuis / Appartement

Looptijd Het contract voor de Bedrijfspresentatie is geldig voor een periode van 1 jaar vanaf de inschrijving voor de presentatie (begindatum is de datum van het online plaatsen door Huisje-Huren.info van de presentatie, op de site(s) van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol).
Opzegtermijn De opzegtermijn voor Presentatie Vakantiehuis / Appartement bedraagt 1 maand. Bij opzegging wordt de bedrijfspresentatie op de afloopdatum van het contract verwijderd van de site(s) van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol). Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden. Een opzegging per Email wordt daarbij niet als schriftelijke opzegging gezien.
Contractduur Contracten voor bedrijspresentaties worden voor de duur van 1 jaar afgesloten. Wanneer Huisje-Huren.info binnen de gestelde termijn geen schriftelijke opzegging ontvangt, wordt de bedrijfspresentatie stilzwijgend verlengd, voor opnieuw 1 jaar.
Kosten Presentatie en Opstartkosten Er zijn geen opstartkosten voor Presentatie Vakantiehuis / Appartement op de site(s) van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol). De kosten voor Presentatie Vakantiehuis / Appartement worden één keer per 1 jaar in rekening gebracht, en dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst faktuur en zonder enige aftrek van vergoedingen te worden betaald. Bij achterwege blijven van de betaling, worden € 5,00 dan wel € 10,00 maan- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdig betalen is Huisje-Huren.info gerechtigd de bedrijfspresentatie van de site(s) van Huisje-Huren.info te verwijderen. In dit geval vervalt de betalingsverplichting niet. Als alsnog de faktuur voldaan wordt, wordt de bedrijfspresentatie opnieuw online geplaatst voor de resterende duur van het contract. Alle prijzen zijn exclusief eventuele BTW.

Prijzen, belastingen en kosten

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€) exklusief BTW. Mocht uw bedrijf zich buiten Oostenrijk bevinden, kan onder bepaalde Europese voorwaarden afgeweken worden van deze regel, en kan de prijs zonder enige BTW in rekening worden gebracht. Alle prijzen, kosten en belastingen worden op grond van de regelgeving en wetten in Oostenrijk berekend.

Copyright

De inhoud van de websites van Huisje-Huren.info zijn beschermd door auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik of reproductie zal strafrechtelijk en burgerrechtelijk worden vervolgd. Alle opvraagbare gegevens, foto's, afbeeldingen en informatie worden alleen gebruikt voor informatieve doeleinden en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Huisje-Huren.info en eventuele partners (zoals bijvoorbeeld de betreffende VVV's en aangesloten verhuurders van Accommodaties) worden gekopieerd , al dan niet geheel of gedeelteijk. Elke vorm van kopieën of gedeeltelijk hergebruik op vreemde sites, magazines en dergelijke zal een vordering op schadevergoeding tot gevolg hebben volgens Oostenrijks recht. Het gebruik van tekst(en), foto's, afbeeldingen en gegevens kan alleen worden gedaan na overleg met Huisje-Huren.info en een schriftelijke bevestiging van een akkoord door Huisje-Huren.info.

Aansprakelijkheid

Inhoud en data van de site(s) van Huisje-Huren.info worden door partners van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol), zoals bijvoorbeeld toeristische verenigingen, kabelbanen, verhuurders van accommodaties, hotels, enz., aangeleverd. Huisje-Huren.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de op onze site(s) vermelde gegevens. Huisje-Huren.info zal haar partners voor de vermelde gegevens vrijwaren van schadeclaims en aanklachten, op welke rechtsgrond dan ook. Er bestaat in deze dan ook geen enkele rechtsgrond waarop informatie, welke vermeld is op de site(s) van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol), kan leiden tot welke schadeclaim of rechtszaak dan ook.
Huisje-Huren.info kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van alle vermelde gegevens en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de vermelde gegevens. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten. Dit geldt met name voor gegevens zoals sneeuwhoogten, weer, enz.). Compensatie voor gevolgschade en schade aan eigendommen, niet bereikte besparingen en kortingen, verlies van rente en schade als gevolg van aanspraken van derden tegen de opdrachtnemer zijn in ieder geval uitgesloten.
Contentpartners en Bookingengines Huisje-Huren.info wijst elke aansprakelijkheid af uit rechtszaken, schade, schadevergoeding, enz., die via of door een geïntegreerde partner (of door partners geleverde externe data) tot stand komen. Slachtoffers of geschadigden kunnen zich zonder uitzondering alleen wenden tot de betreffende partner(s). Huisje-Huren.info is gerechtigd is om direct de adres- en contactgegevens van de betreffende partner door te geven de eiser, doch is hier nooit toe verplicht. Er gelden ten allen tijen de bij de betreffende partner vermelde Algemen gebruiks Voorwaarden.
Touren en Uitgaansmogelijkheden I. Huisje-Huren.info als internetplatform (hosting en content provider) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de op haar site(s) vermelde Touren en uitgaansmogelijkheden (wandelen, wandelroutes, bergbeklimmen, bergklimroutes, watersportmogelijkheden, mountainbiken, mountainbikeroutes, sneeuwschoenwandelingen, winterwandelingen, evenementen, uitstapjes en attracties, enz.). Het is voor (de medewerkers van) Huisje-Huren.info niet mogelijk om alle touren en uitgaansmogelijkheden te controleren, op basis van het grote aantal vermelde Touren en uitgaansmogelijkheden.
II. De auteurs van de diverse wandelingen, bergwandelingen, watersportmogelijkheden, uitgaansmogelijkheden, mountainbikeroutes, enzovoorts, verzekeren dat zij deze naar beste weten beschreven hebben en dat deze wettelijk zijn toegestaan en vrij van enige rechten van derden. Geen enkele auteur of medewerker van Huisje-Huren.info is in welk vorm dan ook aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, omdat de plaatselijke situatie op grond van natuurlijke gebeurtenissen, wegversperringen, enzovoorts. kunnen zijn veranderd. Elke lokale regel, bijvoorbeeld een rijverbod voor mountainbikes, zijn daarom altijd op te volgen. Elke persoon die de op de site(s) van Huisje-Huren.info vermelde tochten, routes, mogelijkheden, enzovoorts, volgt en / of uitvoerd, is dus in eigen persoon verantwoordelijk voor de keuze van de route, beoordeling van de gevaren (met name in het Alpengebied), de beoordeling van eigen prestaties, oriëntatie, enzovoorts. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van de site(s) van Huisje-Huren.info wordt zowel door Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol), door de medewerkers van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol), als door de auteurs, uitgesloten.
III. Huisje-Huren.info behoudt zich het recht voor om de op de site(s) van Huisje-Huren.info aangeboden pagina's, gegevens en informatie te wijzigen, of te verwijderen. Foto's, afbeeldingen en gegevens Met het toezenden van foto's en afbeeldingen (bijvoorbeeld foto's van Touren, Panoramakaarten, Pistenplannen, enzovoorts), aan Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol), bevestigd u dat u de onbeperkte rechten van het aan Huisje-Huren.info toegezonden beeldmateriaal in bezit heeft. Alle rechten op al het beeldmateriaal dat toegezonden wordt aan Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol), gaan bij toezending direct over op Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol). Huisje-Huren.info verzoekt u dan ook vriendelijk geen beeldmateriaal aan Huisje-Huren.info toe te zenden, die vertrouwelijk zijn of waarvan u niet in het bezit bent van de volledige rechten, c.q. die via Copyrightbepalingen beschermd zijn. Alpelino.com accepteerd geen beeldmateriaal waarvan kan worden bewezen dat dit vanwege Copyrightbepalingen beschermd is, en zal dergelijk material verwijderen. Al het materiaal dat Huisje-Huren.info toegezonden krijgt wordt als niet vertrouwelijk beschouwd. Mocht u Huisje-Huren.info toch vertrouwelijke informatie of materiaal toezenden, verleend u aan Alpelino.com (Tiolinfo) een onbeperkt en onherroepelijk recht op het toegezonden materiaal, om dit materiaal te gebruiken, te kopiëren, te publiceren, te veranderen, te versturen aan derden, en aan derden te verstrekken. Alle verhalen, omschrijvingen, commentaren, ideën, grafieken, beeldmateriaal en overige informatie, die via de site(s) van Huisje-Huren.info of via Email, danwel per post aan Huisje-Huren.info wordt toegezonden, wordt automatisch eigendom van Huisje-Huren.info (een project van werbeagentur Hengstmengel in Sautens - Tirol). Wij behouden ons het recht voor dit materiaal al dan niet in gewijzigde vorm te gebruiken, te kopiëren, te publiceren (zowel via internet, als newsletter of papieren uitgaven). Er bestaat onder geen enkel beding recht op betaling, als uw inzending voor commerciële doeleinden door Huisje-Huren.info wordt gebruikt. Huisje-Huren.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofd gebruik of de openbaarmaking van dergelijk materiaal, onbevoegd verlenen van reproductierechten aan ongeautoriseerde derde partijen, en het maken van allerlei kopieën en de distributie daarvan aan derden.

Gekozen Rechtszetel

Om alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van een geschil over het al dan niet bestaan van de overeenkomst, geldt zonder acht te slaan op de omvang van de vordering uitsluitend het veantwoordelijke gerecht van de informatie processor. De rechtszetel is daarbij Sautens / Imst en Innsbruck. Het staat Huisje-Huren.info vrij als rechtszetel een andere plaats en rechtbank te kiezen. Er geldt alleen het Oostenrijkse Recht.

Overige Bepalingen

Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, dan worden daarmee de overige voorwaarden van dit contract nietaangetast.

Take a look to this justhost review or hostmonster review and find out which web hosting provider is better.

Vrienden & Partners | Disclaimer | Privacy Statement | © 2011 - 2015 Copyright M&M Webmedia Zoekmachine marketing bureau

Corporate Joomla Themes designed by Joomla Hosting